תנאי שימוש

הסכם תנאי שימוש באתר www.mct.co.il

1. כללי

1.1. אתר מאיר שכתובתו www.mct.co.il (להלן – "האתר") מנוהל על ידי חברות בקבוצת מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ (להלן: "קבוצת מאיר").

1.2. גלישתך באתר והשימוש בשירותים,על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי הסכם זה (להלן – "ההסכם"), וויתורך על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה.

1.3. מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט.

1.4. קבוצת מאיר תהא זכאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפיכך מומלץ לשוב ולקרוא הוראות אלו מדי פעם. האחריות המלאה להכרת תנאי הסכם זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה עליך.

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.

2.2. בהסכם זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

3. השימוש באתר מאיר

3.1. הגלישה ו/או השימוש באתר,בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיה של קבוצת מאיר ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה.

3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏‎3.1 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת,לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן – "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש הפרטי ובין אם למטרות מסחריות.

3.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎3.2 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של קבוצת מאיר, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור.

3.4. קבוצת מאיר מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר.

3.5. קבוצת מאיר תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך שירותים בתשלום ושלא בתשלום כגון קבלת מידע אודות השירותים השונים, יצירת קשר עם סניפי מכירה, סניפי השכרה, מוסכים ופנצ'ריות, משרות חדשות, מבצעים אירועים שונים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה יהיו מעת לעת (לעיל ולהלן – "השירותים").

3.6. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות קבוצת מאיר. קבוצת מאיר שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא קבוצת מאיר זכאית להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחלו עליך באותה העת.

3.7. ככל שתתבקש למסור פרטים, הינך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, קבוצת מאיר תהא זכאית למחוק את רישומך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.

3.8. קבוצת מאיר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות בפרטים שימוש בכפוף להוראות כל דין, ובכפוף להוראות מדיניות הפרטיות באתר והסכמתך לתנאי הסכם זה, מהווה הסכמה לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא קבוצת מאיר רשאית, בכפוף לכל דין, לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לקבוצת מאיר.

3.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת מאיר תפעל בהתאם להוראות כל דין, בכל הקשור לשמירה על פרטיותך כגולש באתר, והכל בכפוף להוראת הסכם זה.

3.10. יתכן שהאתר יאפשר הורדת תוכנות של חברות מסוימות בקבוצת מאיר או של צדדים שלישיים, ובמקרה זה הינך מתחייב לפעול בהתאם לתנאי הרישיונות. בכל מקרה של הורדת תוכנה על ידך, קבוצת מאיר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך בקשר עם הורדת התוכנה ו/או שימוש שייעשה על ידך בתוכנה שהורדה מהאתר.

3.11. קבוצת מאיר אינה מתחייבת להעמיד לרשותך תמיכה טכנית לגלישה באתר לרבות השירותים המוצעים בו, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

4. אבטחת מידע

4.1. קבוצת מאיר נוקטת באמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם קבוצת מאיר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות קבוצת מאיר ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר.

4.2. לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט קבוצת מאיר ו/או מי מטעמה עקב חדירה ו/או שיבושים כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לך בעקבות החדירה ו/או השיבושים ו/או הפעולות בהן תנקוט קבוצת מאיר במקרים כאלה כאמור. הינך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קבוצת מאיר ו/או מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.

4.3. בגלישתך באתר הינך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה מאסר בפועל.

5. קישורים לאתרים נוספים (link)

5.1. קבוצת מאיר תהא רשאית להציג באתר קישורים לאתרים נוספים אשר אינם באחריות קבוצת מאיר ואינם מהווים תמיכה ו/או המלצה של קבוצת מאיר באמור בהם. קבוצת מאיר תהא רשאית לשנות קישורים אלה בכל עת.

5.2. קבוצת מאיר אינה אחראית בשום אופן על התכנים שמופיעים באתרים להם יש קישורים באתר ועל הקישורים עצמם, שכן אתרים אלה לא נערכו על ידי קבוצת מאיר ואינם בבעלותה ו/או באחריותה. כל אחת מהחברות בקבוצת אחראית אך ורק על האתר שלה ואינן אחראיות בשום אופן על האתרים של החברות האחרות בקבוצת מאיר.

5.3. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמתם. ייתכן וייכללו באתר פרסומים על מבצעים והנחות שונות

5.4. קבוצת מאיר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וקבוצת מאיר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שיימצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים ואולם קבוצת מאיר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

5.5. קבוצת מאיר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

6. אחריות ושיפוי

6.1. חרף המאמצים שעושה קבוצת מאיר על מנת להבטיח את תקינות האתר, קבוצת מאיר אינה מתחייבת שהגלישה באתר תהא רציפה וללא הפרעות ו/או תהא חסינה מפני חדירה של גורמים שאינה מורשים.

6.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎6.1 לעיל קבוצת מאיר לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השימוש בתכנים ו/או בשירותים. גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לכך כי הנך פוטר את קבוצת מאיר מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.

6.3. הנך מתחייב לשפות את קבוצת מאיר בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לקבוצת מאיר כתוצאה מהפרתך את הוראות הסכם זה ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קבוצת מאיר שעילתה בשימוש שנעשה על ידך בתכנים.

7. הדין החל וסמכות שיפוט

7.1. על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

7.2. אין בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות תקנונים או הסכמים אחרים המופיעים באתרים אחרים של החברות בקבוצות מאיר ובכל מקרה של סתירה ביניהם לבין הוראות הסכם זה יגבר האמור בתקנונים ובהסכמים הספציפיים.

7.3. במידה והוראה או חלק מהוראה בהסכם זה, תיקבע על ידי ערכאה מוסכמת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי ימשיכו לחול יתר הוראות התקנון ואותו חלק של ההוראה שלא בוטל על ידי אותה ערכאה.

מ\1\3\7140