תפעול

המכונית מצויידת בשני מדי מרחק – מד מרחק מתאפס TM ומד מרחק אוטומטי TA, על מנת לאפס את מד TM יש ללחוץ על מתג ריסט הנמצא על בצידו של מנוף התאורה השמאלי. לחיצה ממושכת על מתג האיפוס עד שממתקבל הודעה בלוח המחוונים – Trip reset. TA מתאפס אוטומטית ישנה אפשרות להסתייע במדי מרחק נוספים המהווים חלק ממחשב הדרך במסך המרכזי.